Grafomotorika hravo

GRAFOMOTORIKA HRAVO

Je úžasné, čo deti dokážu, keď im k tomu dáme príležitosť." Linda Dopson

Grafomotorika hravo je individuálny a skupinový program pre deti od 2 do 8 rokov. 

Ide o podporný a preventívny program rozvoja grafomotorických schopností dieťaťa. Cieľom tohto programu je maximalizovať individuálny potenciál každého dieťaťa v grafickom prejave. Odhaliť potenciálne problémy, ktoré by v školskom veku mohli spôsobiť zníženie rýchlosti a plynulosti písania, zvýšenú chybovosť písomného prejavu alebo aj úplné odmietanie písania.

Grafomotorika hravo sa zameriava na rozvoj hrubej motoriky, vnímania pohybu tela, rovnováhy, bilaterálnej integrácie, rozvoja taktilného vnímania, vizuomotoriky, motoriky ruky a prstov... Deťom poskytuje dostatok pohybových skúseností v priestore, ktoré pomáhajú diferencovať pohyb trupu, končatín... 

Grafomotorika hravo rozvíja správne návyky pri kreslení a písaní. Využíva rôzne písacie a kresliace materiály, ktoré poskytujú deťom dostatok skúseností a možnosť pracovať s autoreguláciou grafického prejavu.

Grafomotorika hravo rešpektuje jednotlivé vývinové štádiá a postupuje od koordinovanej práce celého tela ku koordinovanej práci rúk. Cielene postupuje od koordinácie väčších pohybov na veľkej kresliacej ploche až po menšie pohyby na malom a presne ohraničenom priestore.