Grafomotorika hravo

GRAFOMOTORIKA

Grafomotorika je jeden z komunikačných kanálov, preto ju treba posudzovať veľmi zodpovedne ako súčasť celkového vývinu dieťata. V živote dieťaťa zohráva dôležitú úlohu, pretože je jeden z nástrojov uchopovania vedomostí. Ide o zvládnutie jazyka v grafickej rovine. Preto je dôležité vytvoriť dostatok príležitostí v ranom a predškolskom veku k rozvoju všetkých dôležitých oblastí, ktoré sú nevyhnutné k neskoršiemu zvládnutiu písania. 

Je dôležité, aby začiatky grafického prejavu boli spojené s radosťou a nadšením. Nie je dôleźitý výsledok, ale samotný proces kreslenia. Práve počas kreslenia sa dieťa zdokonaľuje v jednotlivých grafomotorických schopnostiach.  Grafomotorika dieťaťa sa vyvíja v istých etapách, fyziologicky daným postupom, ale individuálne. Preto vieme odhaliť problémy s grafomotorikou už oveľa skôr, ako dieťa zasadne prvýkrát do školských lavíc. Pričom nás nezaujíma krása, lebo tá je subjektívna, ale objektívne vieme posúdiť plynulosť grafického prejavu, držanie ceruzky, primeranosť svalového napätia, grafomotorickú obratnosť, výdrž pri kreslení, spôsob verbalizácie kreslenia...